Budapest, 2014. szeptember 23.

A Bookline tény­re­gény ka­te­gó­riá­ban el­ső he­lyen sze­re­pel a Gertruda es­kü­je nem egé­szen egy hét­tel a meg­je­le­né­se után. 

 

A népszerű izraeli író, Ram Oren könyve már egy hét­tel a ma­gyar­or­szá­gi meg­je­le­nés után el­ső he­lyen sze­re­pel a book­line tény­re­gény ka­te­gó­riá­ban. A Gertruda es­kü­je szem­lé­le­té­ben is kü­lön­le­ges írás, amennyi­ben a rém­kor­szak leg­is­mer­tebb val­lo­más­köny­vé­től (Anna Frank naplója) el­té­rő­en nem a ná­ciz­mus ül­dö­zöt­te­i­nek szen­ve­dé­sé­re, ha­nem a zsi­dó nép meg­me­ne­kü­lé­sé­re irá­nyít­ja a fi­gyel­met, be­mu­tat­ván, ho­gyan jut­ta­tott a sors fő­sze­re­pet a ma is Ame­ri­ká­ban élő Michael Stolowitzky túl­é­lé­sé­ben egy ka­to­li­kus ne­ve­lő­nő­nek és egy Karl Rink ne­vű SS-tiszt­nek.

A könyvről egyre jobba szaporodnak a dicsérő recenziók is, így például Zakkant olvas bloggertől a következőt olvashatjuk:

"A Ger­tru­da es­kü­je fáj­dal­mas, szív­szo­ron­ga­tó, szo­mo­rú, né­ha öröm­te­li, de min­den­kép­pen ta­nul­sá­gos, és fon­tos tör­té­net. Nem­csak tör­té­nel­mi szem­pont­ból, ha­nem azért, mert itt is ki­de­rült, hogy van em­ber­ség a vi­lá­gon, van­nak se­gí­tő­kész ér­ző lel­kek az ok nél­kül gyil­ko­lók kö­zött."

Roni olvas blogger a követekzőt írja:

"Számomra az egyik leg­meg­döb­ben­tőbb mo­men­tu­ma a könyv­nek min­den­kép­pen az Exo­dust és an­nak zsi­dó me­ne­kült­jeit érin­tő att­ro­ci­tás volt. Ez a 4500 em­ber ép­pen a ha­lál tor­ká­ból, a kon­cen­trá­ci­ós tá­bo­rok­ból me­ne­kült meg, s nem vá­gyott más­ra, csak az áhí­tott bé­ké­re a zsi­dók föld­jén, a Ha­zá­ban. S a sok szen­ve­dé­sért mit kap­tak cse­ré­be? Az el­u­ta­sí­tást, sőt újabb har­cot és vér­on­tást at­tól a nép­től, akik ko­ráb­ban a meg­vál­tást hoz­ták ne­kik..."

További recenziók, érdekességeket találnak itt:

https://www.facebook.com/ramorenmagyarszerzoioldala

FacebookTwitterGoogle Bookmarks