Budapest, 2014. november 23.

Második helyezést ért el a Goldenblog portál nagy bloggerversenyének gasz­tro­nó­mi­ai szek­ci­ójá­ban szer­zőnk, Rupáner-Gallé Margó a bajor és ma­gyar kony­hát öt­vö­ző Rupáner-kony­ha re­cept­jei­vel.

A blog nem ke­ve­sebb, mint het­ven kon­ku­renst elő­zött meg eb­ben a nagy ver­seny­ben, mely­nek rész­le­tes ered­mé­nyei­vel itt is­mer­ked­hetsz meg. Margó két év­vel ez­előtt a Kis­ke­gyed­ben kezd­te meg­je­len­tet­ni kü­lön­le­ges re­cept­jeit, me­lyek na­gyon rö­vid idő alatt or­szá­gos nép­sze­rű­ség­re tet­tek szert. Épp­úgy, ahogy az Aba Könyv­ki­adó­nál meg­je­lent ro­man­ti­kus kis­re­gé­nyei, me­lyek kö­zül az el­ső, a Lá­nyok a kas­tély­ból, 2012-ben, a ha­todik, a Sze­re­lem Sze­ge­den 2013 ka­rá­cso­nyán je­lent meg. Aki azt hin­né, hogy Mar­gó, aki Har­tán él fér­jé­vel és két pi­ci lá­nyá­val, az­óta csak fő­zőcs­ké­zés­sel töl­ti ide­jét, té­ved. Idő­köz­ben ugyan­is el­ké­szül Pi­pacs­pi­ros, bú­za­kék cí­mű el­ső nagy­re­gé­nye is, mely elő­re­lát­ha­tó­lag meg is je­le­nik jö­vő­re. Egy el­fu­se­rált há­zas­ság­ból pi­ci ba­bá­já­val me­ne­kü­lő fi­a­tal nő, An­na re­gé­nye ez, mely­ben min­den ed­di­gi­nél mar­kán­sab­ban je­len­nek meg az író­nő­nek a kis­re­gé­nyek­ből már is­mert eré­nyei. RGM na­gyon is ott­hon van a női lé­lek rej­tel­mei­ben, s hős­női sem­mi­lyen ne­héz­ség­től sem ri­ad­nak vissza, ami­kor ar­ról van szó, hogy vá­gyai­kat egy egész kö­zö­nyös vi­lág­gal szem­ben kell meg­va­ló­sí­ta­ni­uk.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks