Budapest, 2014. dec.12.

Gyors egy­más­után­ban má­sod­szor is meg­töl­töt­ték az At­lan­tic Press köny­vei iránt ér­dek­lő­dők a Nyu­ga­ti té­ri Ale­x­and­ra elő­adó­ter­mét.

A ki­adó ez­út­tal a ka­rá­cso­nyi könyv­vá­sár­ra meg­je­le­nő négy kö­te­tét mu­tat­ta be. End­rei Ju­dit a tő­le meg­szo­kott szel­le­mes­ség­gel, em­pá­ti­á­val és szak­ér­te­lem­mel ve­zet­te a mű­sort és be­szél­ge­tett a szer­zők­kel. El­ső­ként Wil­liam G. Wink­ler­rel, aki­nek leg­u­tób­bi kém­tör­té­ne­te, a Zo­­kog a Föld a le­he­tő leg­ak­tu­á­li­sabb té­má­val fog­lal­ko­zik: az uk­raj­nai ese­mé­nye­ket dol­goz­za fel igen-igen iz­gal­mas tör­té­net­ben. Kér­dés­re meg­tud­tuk, hogy eb­ből a könyv­ből sem hi­ány­zik a csi­nos kém­nő, aki rá­a­dá­sul fon­tos sze­re­pet tölt be tör­té­nel­mi ese­mé­nyek ala­ku­lá­sá­ban is

A He­pi Börsz­déj, Fe­ren­czik Ad­ri­en­ne leg­u­tób­bi re­gé­nye az író­nő­től meg­szo­kott ma­gas iro­dal­mi szín­vo­na­lon me­sél a negy­ve­nes kor­osz­tály gond­ja­i­ról, kap­cso­la­tai­ról, éle­tük ese­mé­nyeit né­hány kö­zö­sen ün­ne­pelt szü­le­tés­nap kö­ré cso­por­to­sít­va. A szer­ző ál­tal fel­ve­tett prob­lé­mák re­á­lis vol­tát mu­tat­ja, hogy egy ko­ráb­bi kö­te­tét egy há­zas­pá­rok szá­má­ra tar­tott asszer­tív tré­nin­gen is fel­dol­goz­ták.

A Szex­men­tes öve­zet, Kul­csár Ist­ván vi­dám em­lé­ke­zé­sei az „át­kos­ból” a meg­je­le­né­se óta el­telt né­hány hét alatt már könyv­si­ker­ré vált. A szer­ző élő­ben is el­mon­dott né­hány, a szo­ci­a­liz­mus ko­rá­ra jel­lem­ző anek­do­tát, és meg­ma­gya­ráz­ta, hogy mi­ért kap­ta a kö­tet a kü­lön­le­ges cí­met.

Bo­kor Pál Holly­wood ma­gyar szem­mel cí­mű rep­re­zen­ta­tív ki­ál­lí­tá­sú, kü­lön­le­ges fo­tók­kal il­luszt­rált kö­te­te az ér­de­kes film­tör­té­ne­ti té­nyek mel­lett szá­mos ku­ri­ó­zu­mot is rejt. A szer­ző egye­bek kö­zött el­mond­ta a be­mu­ta­tó kö­zön­sé­gé­nek, hogy a mai film­gyár­tás leg­fon­to­sabb sa­já­tos­sá­ga­it, pél­dá­ul a sztár­kul­tuszt ma­gya­rok ho­no­sí­tot­ták meg Holly­wood­ban. A kö­zön­ség a köny­vek be­mu­ta­tá­sa után még együtt ma­radt egy kis be­szél­ge­tés­re és pezs­gő­vel koc­cin­tott a szer­zők egész­sé­gé­re és a köny­vek si­ke­ré­re.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks